Login

Register

Login

Register

Login

Register

DWS Solution

ปัจจุบันเทรนด์ตลาด E-commerce และการ ช้อปออนไลน์ เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลทำให้ธุรกิจด้านการขนส่ง หรือ Logistics เติบโตไปพร้อมกัน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีเทคโนโลยี และอุปกรณ์มาช่วย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว แม่นยำ และลดต้นทุนด้านบุคคลากร ซึ่งเทคโนโลยีด้าน DWS Solutions (Dimension Weight And Scanning) เป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์กับธุรกิจด้าน Logistics และ Retail โดยตรง

DWS Solutions (Dimension Weight And Scanning) คืออะไร?
    Dimension Weight (น้ำหนักและขนาด) เป็นการคำนวณน้ำหนัก และขนาดของกล่องพัสดุสินค้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งการคำนวณน้ำหนักและขนาด ช่วยในการกำหนดค่าส่งสินค้าโดยใช้ Software คำนวณค่าส่ง

    Scanning (การสแกนบาร์โค้ด) เป็นกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีสแกนบาร์โค้ด แบบ 1D หรือ QR code เพื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ ไปใช้ในระบบการจัดการสินค้า โดยนำ Software เข้ามาเป็นตัวช่วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่นในงานขนส่งและโลจิสติกส์ การสแกนบาร์โค้ดช่วยให้เกิดความแม่นยำและประสิทธิภาพในการติดตามสินค้า และการจัดการสินค้าที่จะส่งมอบถึงปลายทางอย่างปลอดภัย

     Software and Data Processing Tools (ซอฟต์แวร์และเครื่องมือประมวลผลข้อมูล): เครื่องมือนี้ช่วยในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสแกนและการวัด และคำนวณน้ำหนักขนาดของสินค้า อาจมีการเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลอื่นๆ เพื่อสนับสนุนกระบวนการการจัดส่งและการบริหารจัดการค่าส่งสินค้า

    Mobile Apps and Integration (แอปพลิเคชันมือถือและการรวมระบบ): การใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือเพื่อสแกนและบันทึกข้อมูลสินค้าในเวลาจริง เชื่อมต่อกับระบบข้อมูลในระบบ e-commerce หรือระบบโลจิสติกส์เพื่อให้ข้อมูลอัพเดตและทันสมัย

เทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้าน DWS Solution

อุปกรณ์ช่วยด้าน DWS (Dimensional Weight Scanning) ประกอบด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการคำนวณน้ำหนักขนาดของพัสดุหรือสินค้า เพื่อใช้ในการวางแผนการขนส่ง และการคำนวณค่าส่งสินค้า อย่างแม่นยำ
Barcode Scanners (สแกนเนอร์บาร์โค้ด) อุปกรณ์สแกนที่ใช้ในการอ่านข้อมูลบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดบนสินค้า ช่วยในการระบุและบันทึกข้อมูลสินค้าเช่น รหัสสินค้า ชื่อสินค้า และข้อมูลอื่นๆ เพื่อใช้ในกระบวนการ DWS และการจัดเก็บข้อมูล เพื่อนำเข้า ระบบ Software จัดการต่อไป

 

 

3D Scanners (สแกนเนอร์ 3 มิติ) เทคโนโลยีสแกนเนอร์ที่สามารถสร้างภาพสามมิติของพัสดุได้ เช่น กล้องถ่ายภาพ 3 มิติ สแกนเนอร์ 3 มิติช่วยในการวัดขนาดและรูปร่างของวัตถุเพื่อคำนวณน้ำหนักขนาด

 

 

Sorter Solution เป็นกระบวนการในการจัดเตรียมและจัดเรียงสินค้าหรือพัสดุ ให้อยู่เป็นลำดับ หรือตำแหน่งที่ถูกต้องตามลักษณะที่กำหนด เช่น พื้นที่การจัดส่งสินค้า ขนาดและน้ำหนัก เพื่อให้สินค้าถูกส่งมอบถึงปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพและ เพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำก่อนส่งมอบ ซึ่งต้องมีการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติ เช่น ระบบสแกนเนอร์ ระบบควบคุมเครื่องจัดเรียง และซอฟต์แวร์การจัดเรียง เพื่อให้สินค้าถูกจัดเรียงตามรหัสบาร์โค้ด และกระจายสินค้าได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

 

 

 

Login