Login

Register

Login

Register

Login

Register

Asset Management โปรแกรมบริหารจัดการทรัพย์สิน

นับทรัพย์สินครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่?

  • ทราบจำนวนทรัพย์สินและราคาแบบ Real-Time จากระบบ Software
  • นำตัวเลขกาการตรวจนับไปใช้กับระบบบัญชีได้ทันที
  • ทราบผู้ครอบครองทรัพย์สิน และทรัพย์สินที่ถูกโยกย้าย หรือเสียหายได้ทันที
  • นำผลจากการตรวจนับมาวิเคราะห์ เพื่อดูว่าทรัพย์นั้นมีการใช้งานอย่างคุ้มค่าหรือไม่

การทำงานของระบบ Asset Management

Login