Login

Register

Login

Register

Login

Register

Company

Slide
OGA
Company

OGA COMPANY

BRAND HISTORY

Timeline & History

OGA Group

1990

บริษัทโอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทแห่งแรก ของโอ จี เอ กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้นำในเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลอัตโนมัติหรือ Automatic Data Collection (ADC) รวมถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด สำหรับการจัดการข้อมูล หรือ Information Management มาตลอดระยะเวลา 30  ปี

OGA International

2005

ตลอดมา โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้นำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดของ การพิมพ์ การสแกนบาร์โค้ด และเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ประเภทคอมพิวเตอร์พกพา (Portable device) และอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย (station on-line device) และครอบคลุมตั้งแต่คอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลขนาดพกพา ไปจนถึงเทคโนโลยีที่สามารถส่งและสแกนข้อมูลไปยัง เครือข่ายได้ทันที ผ่านคลื่นความถี่วิทยุแบบไร้สาย รวมถึงอุปกรณ์พื้นฐานที่มี ความจำเป็นในการตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าในการทำให้เทคโนโลยี ADC มีความสมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งโอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่าง ๆ และนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับ ความต้องการของลูกค้า

Now

2020

ปัจจุบัน โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล มีลูกค้ากว่า 2,000 ราย และเป็นที่รู้จักอย่าง แพร่หลายทั่วประเทศไทย ทั้งในธุรกิจประเภทผลิตสินค้า การจัดจำหน่ายสินค้า คลังสินค้า การจำหน่ายสินค้ารายปลีก และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึง องค์กรของรัฐบาล ซึ่งลูกค้าเหล่านี้ต่างเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ ของผลิตภัณฑ์ การบริการของ โอ จี เอ และปัจจุบัน เราได้เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจใหม่ พร้อมตอบโจทย์ธุรกิจ Supply Chain อย่างเต็มรูปแบบ ครอบคลุมสินค้า และบริการที่หลากหลายมากกว่าที่เคยเป็นมา ตั้งแต่ต้น ไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อตอบโจทย์ทุกรูปแบบให้กับลูกค้าของเรา ไม่ว่าความต้องการนั้นจะเป็นอะไร เราพร้อม และมั่นใจ ว่าสามารถให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ

Vision

เป็นผู้เชี่ยวชาญการวางระบบ Supply Chain ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้บริการที่มีคุณภาพครบวงจรด้วยมาตรฐานในระดับสากล

Mission

  1. เสนอสินค้า และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ Supply Chain เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  2. เสริมสร้างกระบวนการบริหารและดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลต่อพนักงาน
  3. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามสายงานเสริมสร้างการเรียนรู้ และมอบโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ
  4. เสริมสร้าง ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับคู่ค้า เพื่อแสวงหาโอกาสและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกัน

Core Value

O

Ownership Spirit 

Responsibility
Eager to Learn

G

Great Service

Service Mind

Teamwork

A

Act

Analyzing Data and Problem

Follow Up

Certificate

นโยบายคุณภาพ ISO 9001:2015
บริษัทฯ จะจำหน่าย จัดส่งสินค้า รวมทั้งให้บริการลูกค้าอย่างถูกต้อง ตรงตามเวลาที่ตกลงไว้ พร้อมรักษาความมั่งคงปลอดภัยข้อมูล และมุ่งพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ISO 20000-1

เป็นมาตรฐานว่าด้วยการบริหารงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมาตรฐาน ISO / IEC 20000-1 จะระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการบริหารงานบริการสารสนเทศ (Service Management System : SMS)

ISO 27001

เป็นมาตรฐานของการบริหารระบบการจัดการความมั่นคง ปลอดภัย (Information Security Management – ISMS) ขององค์กร สามารถบริหารจัดการทางด้านความปลอดภัยได้อย่างมีระบบ และเพียงพอ เหมาะสม ต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร

ISO 27701

เป็นมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เป็นส่วนขยายจาก ISO/IEC 27001 มาตรฐานจัดการความปลอดภัยของข้อมูล โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ISO 29110 (Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE)) เป็นมาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงาน หรือผลิตภัณฑ์ซอร์ฟแวร์ ให้แก่สถานประกอบการณ์ ผู้ประกอบการ หรือองค์กรที่มีขนาดเล็ก

Login