สินค้า

ASSET MANAGEMENT SYSTEM


Asset Management System คือ โปรแกรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการสินทรัพย์ในกิจการเพื่อให้สามารถจัดการกับสินทรัพย์ได้ทุกรูปแบบ โดยได้รับการพัฒนาขึ้นจากบริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โปรแกรม Assets มีความสามารถในการควบคุม, บริหาร และจัดการทรัพย์สิน ตั้งแต่เริ่มซื้อเข้ามา, การลงทะเบียนทรัพย์สินใหม่, การคิดค่าเสื่อมราคา, การรับประกัน, การเก็บข้อมูลสินทรัพย์, การปันส่วนสินทรัพย์ การย้ายสินทรัพย์, การตรวจเช็คสินทรัพย์ตามสาขาต่างๆ ในแต่ละรอบบัญชี รวมไปถึงการจำหน่ายสินทรัพย์, การยกเลิกใช้สินทรัพย์, เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของสินทรัพย์ที่มีอยู่ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว

Asset Management System มีรูปแบบในการพัฒนามีทั้งแบบ Windows Application สามารถใช้งานร่วมกับระบบ LAN (Local Network) หรือแยกอิสระ (Stand Alone) และยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ด้านบาร์โค้ด เช่น Barcode Printer, Portable และอุปกรณ์ RFID โดยสามารถนำเอาซอฟต์แวร์ Asset Manangment มาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น และสามารถนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการวางแผนงานของสถานะทางการเงินต่างๆ ได้

การบริหารสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ นั้นจะส่งผลให้ ผู้ที่เกี่ยวข้อสามารถนำเอาข้อมูลที่ได้ไปสู่การวิเคราะห์ วางแผน ทางด้านการเงินในระบบ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว


Function ในการทำงานของ Asset Management System


1. กำหนดสิทธิ์ในการใช้งาน

2. กำหนดรหัสสินทรัพย์ได้ถึง 25 หลัก โดยไม่จำกัด Record

3. กำหนดรหัส Site/Location/ Department/Class/ Category

4. กำหนด Serial/ Model/ Software License/Alternate Number

5. กำหนดเจ้าของสินทรัพย์ได้

6. กำหนดสถานะสินทรัพย์ได้

7. บันทึกภาพถ่ายสินทรัพย์ได้

8. บันทึกข้อมูลการรับประกันของสินทรัพย์ได้

9. คำนวณค่าเสื่อมราคา แบบเส้นตรง และบันทึกค่าเสื่อมสะสมได้

10. คำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามวันได้

11. สามารถบันทึกการโอนทรัพย์สินไปยัง Site หรือ Location อื่นได้

12. บันทึกข้อมูลการซ่อมแซมสินทรัพย์

13. บันทึกข้อมูลการยืมคืนสินสินทรัพย์

14. บันทึกข้อมูลการขาย, บริจาค และทำลายสินทรัพย์ได้ (Write Off)

15. สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Portable เพื่อเช็คสินทรัพย์

16. สามารถพิมพ์รายงานได้ 2 รูปแบบ

- ทางจอภาพ

- ทางเครื่องพิมพ์

17. Import/ Export ข้อมูลกับฐานข้อมูลอื่นได้ เช่น ระบบ ERP (SAP, Oracle)

18. ใช้งานกับ Database ที่เป็น SQL Sever ได้