ร่วมงานกับเรา

  • ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สาขา (ศรีราชา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : • เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามความต้องการของลูกค้า ผู้เสนอขายโปรแกรม หรือตามคาสั่งของบริษัท ให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
• ทดสอบและติดตั้งโปรแกรมให้กับลูกค้า
• สอนและให้คำแนะนาวิธีการใช้โปรแกรมที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
• ตอบคำถาม และช่วยแก้ไขปัญหาด้านการใช้โปรแกรมที่เขียนขึ้นให้กับลูกค้า
• ให้คำแนะนาการพัฒนาโปรแกรม เทคนิคต่างๆเพื่อสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์
• นำเสนอ Solution ให้กับลูกค้าเพื่อแก้ปัญหาการทางาน รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวส. ปริญญาตรีสาขา สารสนเทศ วิศวะคอมฯ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์(ปี) : • มีประสบกาณ์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
• มีความรู้พื้นฐานของการเขียนโปรแกรม VB.net ,ASP.net , C# และมีควำมรู้เกี่ยวกับฐำนข้อมูล SQL ,Oracle
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถส่วนตัว (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีความอดทน และสามารถทำงานนอกเวลาทำการหรือต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ

สวัสดิการ : • ประกันกลุ่ม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันสังคม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• เงินช่วยเหลือ/เงินแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ
• ชุดฟอร์ม
• โบนัสประจำปี
• สัมนานอกสถานที่ประจำปี

รายละเอียดงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ : • ติดตั้ง ดูแล และซ่อมบำรุง Hardware / Software ระบบคอมพิวเตอร์ในบริษัทฯ
• ดูแลระบบ ERP System ของบริษัท
• ดูแลระบบ Mail Server
• Helpdesk Support สามารถดูแลตลอดจนแก้ไขปัญหาและระบบคอมพิวเตอร์ในบริษัท และ Support User ในด้านต่างๆตามที่ User Request ได้
• จัดทำงานเอกสาร คู่มือ Report , รับแจ้งปัญหา และประสานงานต่างกับฝ่ายอื่น ๆ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง
อายุ(ปี) : 22-30 ปี
ประสบการณ์(ปี) : • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ด้าน IT สายโปรแกรม,สายงานเครือข่าย
• มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัย ดี สามารถทำงานเข้ากับผู้อื่นได้
• สามารถทำงานประจำที่ Office หรือบางครั้ง On sit แก้ไขงานสาขาต่างของบริษัท ได้
• มีความรู้พื้นฐานการทำ Web Page ,Host Domain, Mail Sever, Web Server, Ftp server
• มีความพื้นฐานทางด้าน Data Base , My Sql , Data Center
• สามารถ Set หรือติดตั้งดูแลระบบเครือข่าย Network

สวัสดิการ

สวัสดิการ : • ประกันกลุ่ม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันสังคม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• เงินช่วยเหลือ/เงินแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ
• ชุดฟอร์ม
• โบนัสประจำปี
• สัมนานอกสถานที่ประจำปี

รายละเอียดงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : • บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
• คลังสินค้าเคอรี่ เลียบคลองส่งน้ำบางนา กม 19.
หน้าที่ความรับผิดชอบ : • ปฏิบัติงานด้านการบริการหลังการขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ หรือข้อตกลงสัญญากับทางลูกค้า
• ประสานงานในการแก้ไขปัญหาเรื่องของสินค้าของบริษัทกับลูกค้า รวมถึงการให้ความรู้ ข้อเสนอในการบริการแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดในสินค้า และบริการ
• ให้บริการแก้ไขปัญหาได้ครบถ้วน ทันต่อความต้องการของลูกค้า
• ศึกษาสินค้าใหม่ ๆ ของบริษัทในด้านเทคนิคและการฝึกอบรม
• ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องตามสัญญาซ่อมบำรุงที่มีต่อลูกค้า
• แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประจำวันที่ต้องรับผิดชอบ
• และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
ประสบการณ์(ปี) : • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารได้ชัดเจน รักงานบริการ และสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
• มีความสามารถในการซ่อมแซมและแก้ไขเครื่องใช้ไฟฟ้าได้
• สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• รักความก้าวหน้า รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
• สามารถทำงานล่วงเวลาและสามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ

สวัสดิการ : • ประกันกลุ่ม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันสังคม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• เงินช่วยเหลือ/เงินแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ
• ชุดฟอร์ม
• โบนัสประจำปี
• สัมนานอกสถานที่ประจำปี

รายละเอียดงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ : • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
• ช่วยเหลือผู้จัดการฝ่ายระบบสารสนเทศควบคุมโครงการเกี่ยวกับทางด้าน IT
• ช่วยเหลือผู้จัดการฝ่ายระบบสารสนเทศ Review, จัดการ สัญญาต่าง ๆ ของ Hardware, Software และการสื่อสาร
• ช่วยเหลือผู้จัดการฝ่ายระบบสารสนเทศ พัฒนา ประสานงาน แผนการดำเนินงานในการสนับสนุนพันธกิจและแผนกลยุทธ รวมทั้งแนะนำ บำรุงรักษาระบบ IT
• ช่วยเหลือผู้จัดการฝ่ายระบบสารสนเทศ วางแผน คิดค้นงานร่วมกับทีมเพื่อหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในองค์กร
• ช่วยเหลือผู้จัดการฝ่ายระบบสารสนเทศ พัฒนา วางแผน ในเรื่อง Implement ระบบใหม่ ๆ ใน องค์กร
• ช่วยเหลือผู้จัดการฝ่ายระบบสารสนเทศ บริหารจัดการกระบวนการทำงานฝ่าย IT ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐาน ISO และ ITIL
• ช่วยเหลือผู้จัดการฝ่ายระบบสารสนเทศ ในการกำหนด วางแผนในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และองค์ความรู้ของทีมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของธุรกิจ
• ช่วยเหลือผู้จัดการฝ่ายระบบสารสนเทศในการดูแลระบบ SAP B1, ServiceNow, Salesforce และระบบงานอื่น ๆ
• ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 43-48 ปี
ระดับการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี /ปริญญาโท ทางด้าน Computer Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์(ปี) : • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไปทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม ออกแบบโปรแกรม
• มีประสบการณ์ในความรู้ในการควบคุมโครงการ (Project Management) มาอย่างน้อย 3 โครงการ
• มีประสบการณ์ในการทำงานและดูแลเกี่ยวกับระบบ ERP เช่น SAP Business One และระบบงานบน Cloud เช่น ServiceNow หรือ Salesforce
• มีประสบการณ์ในการทำงานและดูแลเกี่ยวกับระบบ Microsoft เช่น Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Windows Server, AD เป็นต้น
• มีความรู้ความเข้าและเข้าใจ ITIL เป็นอย่างดี
• มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน ISO27001 และ ISO20000-1
• สามารถวางแผนงานในส่วนที่รับผิดชอบและทัศนคติเชิงบวก
• สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดัน เวลาทำงานได้หลากหลายและมีความยืดหยุ่น

สวัสดิการ

สวัสดิการ : • ประกันกลุ่ม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันสังคม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• เงินช่วยเหลือ/เงินแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ
• ชุดฟอร์ม
• โบนัสประจำปี
• สัมนานอกสถานที่ประจำปี

รายละเอียดงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ : รับผิดชอบในการตรวจสอบใบกำกับภาษี ใบสั่งซื้อ ใบสำคัญจ่าย และเอกสารการจ่ายเงินทุกชนิดให้ถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์บริษัท ตามเวลาที่กำหนด และจัดทำเอกสารรายละเอียดประกอบงบฯ ให้ถูกต้อง ทันเวลา

งานด้านบัญชีเจ้าหนี้
• ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ
• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ
ให้ถูกต้องตามระเบียบบริษัท
• ลงบันทึกบัญชีในระบบ
• จัดทำใบสำคัญจ่ายต่าง ๆ และบันทึกการจ่ายพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
• จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้าง
• จัดทำใบแจ้งลดหนี้, ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ
• จัดทำรายงานภาษีซื้อ
• จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้
• ตรวจสอบ Statement ทุกวันเพื่อดูยอดการโอน, ยอดการฝาก, เช็ครับ, เช็คจ่ายจากบัญชีธนาคารของบริษัทฯ
• จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์(ปี) : • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี
• มีความรู้ทางด้านมีความรู้ทางด้านบัญชี และกฎหมายภาษีอากร
• มีความรู้ทางด้านมีความรู้ทางด้านโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป SAP B1
• มีความรู้ด้านกฎหมายและภาษีอากร
• มีความรู้ด้านเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าของลูกค้าและคู่ค้า
• ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆได้
• มีความขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา รักในงานที่ทำ มีความรับผิดชอบ

สวัสดิการ

สวัสดิการ : • ประกันกลุ่ม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันสังคม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• เงินช่วยเหลือ/เงินแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ
• ชุดฟอร์ม
• โบนัสประจำปี
• สัมนานอกสถานที่ประจำปี

รายละเอียดงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สาขา(ศรีราชา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : • นำเสนอสินค้าและบริการแก่ลูกค้า
• ติดต่อประสานงานกับลูกค้า พร้อมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์และทราบถึงความต้องการของลูกค้า
• ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขายของทีม
• ติดตามผลการขาย เพื่อปิดการขายตามเป้าหมายยอดขายที่บริษัทกำหนด
• จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์(ปี) : • ประสบการณ์การขายสินค้าอย่างน้อย 2 ปี หากผ่านประสบการณ์ธุรกิจ IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
• มีทักษะการเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง

สวัสดิการ

สวัสดิการ : • ประกันกลุ่ม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันสังคม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• เงินช่วยเหลือ/เงินแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ
• ชุดฟอร์ม
• โบนัสประจำปี
• สัมนานอกสถานที่ประจำปี