บริการของเรา

Network

บริษัท OGA มีช่างผู้ชำนาญการ ในการดำเนินการติดตั้ง อุปกรณ์ Network แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นใน 

ส่วน Cabling, Installing และ Configuration ขั้นตอนการติดตั้งสายสัญญาณ เรามีมาตรฐานการเดินสาย

อย่างเป็นระบบ   โดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นหลัก   การดึงสายของเราใช้เจ้าหน้าที่ ที่ชำนาญงาน ผ่านการ

อบรมมาแล้วการ Configuration เรามีเจ้าหน้าที่ ที่ชำนาญการ ในการ Configuration อุปกรณ์ เช่น 

Switch,  AP และ  Controller ซึงทำให้ลูกค้าสามารถลดจำนวน Supplier  ที่ต้อง Contact  ในการ

ขึ้นระบบ หรือ Software ต่างๆ ได้