MEGA TECH

บริษัท โอ จี เอ เมกะเทค จำกัด

" บริษัท โอ จี เอ เมกะเทค จำกัดเป็นบริษัทในเครือ โอ จี เอ กรุ๊ป ก่อตั้งเมื่อปี 2538 "

บริษัท โอ จี เอ เมกะเทค จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจสู่ IT System Integrator for Enterprise Solution โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจรแก่ลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมดำเนินธุรกิจเป็นพันธมิตรกับองค์กรเทคโนโลยีธุรกิจระดับโลก อาทิ Clear2Pay, Axways Inc., Calix Inc., Adva Optical Networking, Dell SonicWall, VeriSign, Symantec, Selex Sistemi Integrati S.p.A. และองค์กรชั้นนำอีกหลายแห่ง เพื่อสร้างบริการคุณภาพระดับมาตรฐานสากล บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรและผู้ให้คำปรึกษาทางด้าน IT รวมทั้งทีมงานที่มีประสบการณ์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การพัฒนาระบบสำเร็จรูป รวมถึงการออกแบบระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทำให้ บริษัท โอ จี เอ เมกะเทค จำกัด เป็นศูนย์รวมการให้บริการระบบ IT แบบเบ็ดเสร็จครบวงจรอย่างแท้จริง

" บริษัท โอ จี เอ เมกะเทค จำกัด " ได้เปลี่ยนชื่อจาก " บริษัท โอ จี เอ ซีนคอม จำกัด"

ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559