บริการของเรา

HP Enterprise Printers

บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  เป็นตัวแทนในการซ่อมเครื่องพิมพ์ HP และ การบำรุงรักษา

ตามระยะในเวลาที่กำหนด  

    


     Call Center  : 0 2028 9435-6 ต่อ 6011,6012